Disclaimer en privacy

Disclaimer en privacy

DermaCare Assen, gevestigd aan Vaart Z.Z. 9 9401 GE Assen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: https://www.dermacareassen.nl/ Vaart Z.Z. 9 9401 GE Assen +316 3639 8585

Persoonsgegevens die wij verwerken

DermaCare Assen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Aankoopgeschiedenis;
 • Overige persoonsgegevens welke je actief aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door jouw CV achter te laten als je solliciteert, en overige gegevens die je aan ons doorgeeft in correspondentie (zowel mondeling als schriftelijk).

Daarnaast worden er ook automatisch gegevens verzameld als je onze kliniek bezoekt:

 • Beveiligingscamera beelden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dermacareassen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

DermaCare Assen verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, waaronder ten behoeve van:

 • Het voeren van de klantenadministratie op bedrijfsniveau;
 • Nieuwsbrief (alleen emailadres);
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Persoonlijk advies;
 • Beveiliging;
 • Vastleggen van bewijs;
 • Sollicitaties;
 • Reviews en klanttevredenheidsonderzoek;
 • Teneinde te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld fiscale wetgeving.

Geautomatiseerde besluitvorming

DermaCare Assen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

DermaCare Assen bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp en de AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn. Voor zover wij de gegevens langer wensen te bewaren, worden de gegevens geanonimiseerd of enkel gebruikt voor historische of statistische doeleinden.

Niet-persoonlijke gegevens en materiaal, zoals suggesties en ideeën, die door u naar DermaCare Assen worden verzonden, worden in beginsel niet vertrouwelijk behandeld en kunnen zonder nadere toestemming en zonder enige (financiële) vergoeding worden gebruikt en gereproduceerd. Door toezending van dergelijke informatie stemt u hiermee in.

Delen van persoonsgegevens met derden

Tenzij in dit Privacy Statement genoemd, worden uw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. DermaCare Assen kan uw (persoons)gegevens verder alleen met derden delen wanneer u daar zelf toestemming voor heeft gegeven.

DermaCare Assen verstrekt wel persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering), gesloten convenanten of anderszins indien sprake is of lijkt te zijn van een situatie waarbij de openbare orde of veiligheid in het geding is.

Privacybeleid van derden

Op de website van DermaCare Assen wordt verwezen naar een aantal andere, niet bij DermaCare Assen behorende, websites. DermaCare Assen kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom, u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

DermaCare Assen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DermaCare Assen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dermacareassen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

DermaCare Assen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe kunt u kenbaar maken dat u geen commerciële uitingen meer wilt ontvangen?

U heeft het recht zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor commerciële uitingen. Wanneer u aangeeft niet langer (via een bepaald medium) te willen worden benaderd, zal DermaCare Assen u met de vereiste gegevens opnemen in een daartoe strekkend bestand en worden uw persoonsgegevens niet langer gebruikt voor deze doeleinden.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

DermaCare Assen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@dermacareassen.nl.

DermaCare Assen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. DermaCare Assen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe kunt u contact opnemen met DermaCare Assen?

Voor vragen of verzoeken kunt u telefonisch, via de website of per post contact opnemen met de DermaCare Assen.

Wij zijn bereikbaar op de website genoemde tijden op telefoonnummer 06 3639 8585. Via het contactformulier op internet. Per post kunt u contact opnemen door een brief te sturen naar DermaCare Assen, Vaart Z.Z. 9, 9401 GE Assen.

U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en het actueel houden van persoonsgegevens. DermaCare Assen is, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor onjuistheden of gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van uw onjuiste of verouderde informatie.

Wanneer is dit Privacy Statement voor het laatst gewijzigd?

DermaCare Assen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van dit Privacy Statement. DermaCare Assen raadt u aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn. U vindt de datum van de laatste aanpassingen onderaan deze paragraaf.

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op: 14 januari 2019.